แม่แนดแย่งเสา กีฬาพื้นบ้านภาคเหนือแม่แนดแย่งเสาเป็นกีฬาพื้นเมืองของเด็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางท้องถิ่นทางภาคเหนือมีการเล่นมีการเล่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงนี้แต่มีชื่อเรียกมี่ต่างกันเช่นจังหวัดเชียงงใหม่เรียกขี้แนดแปดเสา จังหวัดแพร่เรียก ลู่เสา เป็นต้น…