การเล่นกีฬาที่มีผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อปีที่ผ่านมาหรือเป็นปีในปัจจุบันทางประเทศชาติได้เสียงบประมาณไปอย่างมากในการใช้ค่าใช้จ่ายไปเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เจ็บต่างๆ…