ตั้งเป้าหมายเพื่อการเล่นกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่เป็นผลมาจากความสำเร็จหรือความพยายามที่ต่อเป็นกำกับการแสดง โดยไม่ต้องตั้งค่าเป้าหมายในการเล่นกีฬาหรือสารอาหารที่มีเป็นค่าที่น้อยกว่ามากและทิศทางมุ่ง…