แม่แนด แย่งเสา

SBO35

แม่แนดแย่งเสา

กีฬาพื้นบ้านภาคเหนือแม่แนดแย่งเสาเป็นกีฬาพื้นเมืองของเด็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางท้องถิ่นทางภาคเหนือมีการเล่นมีการเล่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงนี้แต่มีชื่อเรียกมี่ต่างกันเช่นจังหวัดเชียงงใหม่เรียกขี้แนดแปดเสา จังหวัดแพร่เรียก ลู่เสา เป็นต้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่เมื่อใด แต่จากการสัมภาษณ์ของผู้สูงอายุเล่าว่า กีฬานี้มีเล่นกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อน พ.ศ. 2446 แม่แนดแย่งเสาเป็นกีฬาที่เล่นเพื่อความสนุกสนานในยามว่างของเด็กๆปัจจุบันมีการเล่นกีฬานี้อยู่บ้างตามหมู่บ้านชานเมือง และชนบทในยุคสมัยใหม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักแต่เป็นกีฬาที่มีมาแต่โบราณ

วิธีการเล่นเกี่ยวกับจำนวนผู้เล่นสถานที่ และหาผู้เล่นที่เป็นตัวแนดคนหนึ่งให้ผู้เล่นแต่ละคนยืนเกาะเสาอยู่คนละต้น ผู้เล่นที่เป็นตัวแนดยืนอยู่ระหว่างกลางของเสาทั้งสี่ต้นเริ่มเล่นโดยผู้เล่นประจำเสาต้องวิ่งเปลี่ยนเสากันไปมา ผู้เล่นที่เป็นตัวแนดจะต้องพยายามวิ่งไปแย่งเสาใดเสาหนึ่งให้ได้ โดยวิ่งไปเกาะเสาก่อนที่ผู้เล่นคนอื่นจะวิ่งมาเกาะถ้าผู้เล่นที่ประจำเสาอยู่ไม่ยอมออกจากเสา   ผู้เล่นที่เป็นตัวแนดจะต้องนับ 1-3 เมื่อนับ 3ผู้เล่นที่ประจำเสาจะต้องวิ่งเปลี่ยนเสากันไปแล้วผู้เล่นที่เป็นตัวแนดจะวิ่งไปแย่งเกาะเสาผู้เล่นคนใดเกาะเสาไม่ทันผู้เล่นที่เป็นตัวแนดแย่งเสาได้ ผู้เล่นคนที่เกาะเสาไม่ทันจะต้องมาเป็นตัวแนดแทน   แต่ถ้าผู้เล่นที่เป็นตัวแนดแย่งเสาไม่ทันจะต้องมาเป็นแนดต่อไป