หน้าที่ของผู้ตัดสินในกีฬาปิงปอง

พนันบอลออนไลน์11

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตัดสินในกีฬาปิงปอง

ผู้ตัดสินจะถูกตั้งขึ้นในแต่ละรายการการแข่งขัน ซึ่งจะนั่งหรือยืนบริเวณด้านข้างโต๊ะปิงปอง ในแนวเดียวกับเน็ต และห่างจากโต๊ะประมาณ 2-3 เมตร ผู้ตัดสินจะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ ดูแลสภาพความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน และรายงานต่อผู้ชี้ขาดทันทีถ้ามีสิ่งบกพร่อง
2. ทำหน้าที่สุ่มเลือกลูกปิงปองในกรณีที่นักกีฬาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้
3. ทำหน้าที่เสี่ยงให้นักกีฬาเลือกส่ง เลือกรับ และเลือกแดน
4. ทำการตัดสินใจและผ่อนผันในการส่งลูก ของนักกีฬาที่หย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย
5. ควบคุมลำดับการส่ง การรับลูก การเปลี่ยนแดน และแก้ไขเมื่อเกิดผิดพลาด
6. ตัดสินผลการตีโต้ในการแข่งขันว่าได้คะแนน หรือเล็ท
7. ทำหน้าที่ในการขานคะแนน และใช้สัญญาณมือ สำหรับสัญญาณมือที่ช่วยในการตัดสินควบคู่ไปกับการขานคะแนนจะมีลักษณะดังนี้
– ได้คะแนน ผู้ตัดสินจะทำการกำมือโดยหันหน้ามือออก แล้วยกกำปั้นขึ้นระดับหัวไหล่ทางด้านของฝ่ายที่ได้คะแนน
– ในช่วงเริ่มต้นเกมหรือมีการเปลี่ยนส่ง ผู้ตัดสินจะผายมือไปยังแดนหรือฝ่ายนั้น
– ถ้าการแข่งขันเป็นเล็ท ผู้ตัดสินจะยกมือไปข้างหน้าเหนือศีรษะ เพื่อแสดงว่าการตีนั้นได้หยุดลงแล้ว
– ถ้าลูกปิงปองถูกขอบด้านบนโต๊ะ ผู้ตัดสินจะชี้มือไปยังจุดที่ลูกสัมผัสที่โดน
– ในจังหวะเปลี่ยนแดนในช่วงครึ่งเกมสุดท้าย ผู้ตัดสินจะไขว้มือทั้งสองข้างในระดับอก เพื่อให้นักกีฬาเปลี่ยนแดน
8. เป็นผู้ให้คำแนะนำระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา
9. ควบคุมดูแลการแข่งขันให้เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
10. แนะนำนักกีฬาและควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท